Lataa pdf...
Koulutusmuodot ja opintojen rahoitus

.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on työikäisten koulutusta. Jos olet työtön, tai olet vaarassa jäädä työttömäksi, voit päästä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin. Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimisto) valitsevat opiskelijat koulutukseen.

Koulutus on etupäässä ammatillista koulutusta, kuten perus- tai ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tai ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Useimmiten työvoimakoulutus on jatko- ja täydennyskoulutusta jo aiemmin hankitulle ammattitaidolle. Koulutus voidaan liittää myös osaksi muita työllistämistoimenpiteitä, kuten tukityöllistämistä tai kuntoutusta, jotka lisäävät mahdollisuuksia päästä töihin.

Työvoimakoulutus on maksutonta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus sopii kaikille työikäisille ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen aikuiskoulutusmuoto, mikä sisältää työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja ja niitä täydentäviä tietopuolisia opintoja sekä tutkintojen näyttöjä.

Oppisopimuskoulutus voi olla ajankohtainen kun...
 • olet kokonaan vailla ammatillista peruskoulutusta
 • työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille
 • kaipaat todistusta ammattitaidostasi
 • sinulta puuttuu muodollinen pätevyys
 • olet suorittanut kouluasteen tutkinnon ja haluat jatkaa opintojasi opistoasteella
 • sinulla on tarve kouluttautua kokonaan toiseen ammattiin
Opiskelijaksi hakeutuva, toimi seuraavasti:
 • selvitä itsellesi oppisopimuskoulutuksen perusteet
 • etsi itsellesi työnantaja, joko omatoimisesti tai työvoimatoimiston kautta
 • sovi työnantajan kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus
 • keskustele asiasta koulutustarkastajan kanssa
Mitä oikeuksia ja velvotteita koulutukseen liittyy? Työnopetuksen osalta sinulla on oikeus:
 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan
 • muihin normaaliin työsuhteeseen kuuluviin etuisuuksiin
Tietopuoliseen opetukseen osallistumisen osalta sinulla on oikeus seuraaviin opintososiaalisiin etuisuuksiin:
 • maksuton opetus
 • päiväraha
 • perheavustus
 • matkakustannusten korvaukset opiskelupaikkakunnasta riippuen
 • majoittumiskorvaus
Oppisopimusopiskelijana sinulla on velvollisuus:
 • suorittaa asianmukaisesti sinulle annetut tehtävät työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • osallistua säännöllisesti tietopuoliseen koulutukseen

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: www.oppisopimus.net

Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa perus- tai lisäkoulutusta. Omaehtoinen koulutus voi olla päätoimista tai osa-aikaista esim. työn ohessa tapahtuvana. Omaehtoinen koulutus sopii aikuisille jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan mm. työtehtävien laajentuessa, erityisosaamista tarvittaessa tai uuteen ammattiin kouluttautuessa.

Koulutuksen järjestäjä valitsee opiskelijat. Opiskelija maksaa koulutusmaksun, joka määräytyy mm. koulutuksen laajuuden ja sisällön mukaisesti.

Lisätietoja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Omaehtoiseen koulutukseen voi hakea rahoitusta useilta eri tahoilta riippuen koulutuksen laajuudesta ja opiskelijan henkilökohtaisesta tilanteesta. Vaatimus tuen myöntämiselle on yleensä opintojen päätoimisuus. Opintojen katsotaan olevan päätoimista, jos tutkinnon laajuus on vähintään  3 opintoviikkoa/opintokuukausi. 

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Opiskelun tukemisesta on sovittava Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Työttömyysetuuden saantia koskevista edellytyksistä voit lukea lisää:
te-palvelut.fi

Omaehtoinen opiskelu Kelan opintotuella
Tuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opiskelu on päätoimista, kun laajuus on vähintään 3 opintoviikkoa/tukikuukausi
tai 25 tuntia viikossa. kela.fi

Koulutusrahasto aikuiskoulutustuki
Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on mm. työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä. Lue lisää koulutusrahaston sivuilta koulutusrahasto.fi

Muut tuet

Vuorottelukorvaukseen ja opintovapaaseen liittyvää tietoa löydät TE-toimistojen sivuilta.

Kuntoutusrahan myöntämisestä ammatilliseen koulutukseen voi tiedustella Kelasta ja/tai vakuutusyhtiöltä.

Maatalousyrittäjien opintorahasta saa tietoa ELY-keskuksen internetsivustolta.