TYKENELIKKO 2

TYKENELIKKO on monialainen verkostohanke Kaakkois-Suomen toiminta-alueelle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tiivistää Oppiva Kaakkois-Suomi -verkoston kumppanuutta rakentamalla yhteistyössä yritysten kanssa maakunnallinen koulutustarjotin, luomalla yhteistyömalli koulutus- ja kehittämispalveluiden suunnittelusta, markkinoinnista ja toteuttamisesta sekä kuvata verkoston palvelutoiminnan prosessi. Lisäksi tavoitteena on kehittää verkoston henkilöstön osaamista tuotekehityksessä, tuotteistamisessa ja asiakastyössä.

Toimenpiteet

Koulutustarjotin, koulutus- ja kehittämispalveluiden yhteistyömalli sekä verkoston palvelutoiminnan prosessi toteutetaan verkosto- ja yritysyhteistyönä erilaisissa työpajoissa. Verkoston toimijat valitsevat alueeltaan yritysyhteistyökumppanit, jotka edustavat matkailu-, kuljetus- ja metallialoja.

Suunnittelutyötä varten kartoitetaan verkoston toimijoiden nykyinen koulutus- ja palvelutarjonta, palveluprosessit ja tuotekehityksen toimintamallit sekä hyödynnetään C&Q-Kaakko-osaamistarvetietokannasta saatua ennakointitietoa. Verkoston koulutuskalenteri, yhteistyömalli ja palvelutoimintaprosessi pilotoidaan, saadut kokemukset arvioidaan ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Pilottialoilta saatuja hyviä käytäntöjä laajennetaan tulevaisuudessa myös muille aloille. Suunnittelun ja toteutuksen tueksi järjestetään koulutuksia tuotekehityksestä ja asiakastyöstä sekä pilotoitavien alojen ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

TYKENELIKKO verkostohankkeessa on mukana Saimaan ammattiopisto Sampo, Ekami ja KSAO.

Lisätietoja:

Liena Silen
asiakkuus- ja hankepäällikkö
puh. 020 7879 211 tai 040 482 6770 
liena.silen@kvlakk.fi

Rahoitus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus