SOTKA-Hankkeen yhteenveto

 

Hankkeen nimi

Avustuspäätöksen diaarinumero

SOTKA - Sovitaan oppimisesta & töistä kuljetusalalle

54/519/2012

Hanke koordinaattori

Hankeaika

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Syksy 2012 - 2013

Muut  Hanketoimijat

Jyväskylän Aikuisopisto, JAO;  Lapin ammattiopisto LAO;  Sataedu; TTS,

 

 

Hankkeen tavoitteet olivat:

1. Selvittää kuljetusalan osaamistarpeet eri autokuljetusmuotoja edustavilta yrityksiltä

2. Kehittää ammattipätevyyden jatkokoulutustarjontaa selvityksestä saatujen tietojen pohjalta

3. Kehittää rekrytointimalli, jonka avulla tehostetaan valmistuvien kuljettajien työllistymistä alan yrityksiin.

4. Parantaa alan koulutuksesta tiedottamista

5. Tiivistää yhteistyötä työelämän, koulutuspalvelujen toimittajan sekä rahoittajan välillä

6. Järjestää lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia huomioiden työelämän tarpeet ja rahoituksen eri mahdollisuudet

7. Luoda yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa yhtenäinen toimintamalli, jonka avulla yhteistyö yrittäjien ja kuljetusalalle aikovien välillä tiivistyy ja kehittyy

8. Tiedottaa kuljetusalan työnantajia erilaisista kuljettajakoulutusmuodoista ja rekrytointi-mahdollisuuksista

9. Selvittää mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön kuljetusalan koulutusorganisaation kanssa.

Hankkeen tulokset ja toiminta

 • Selvitetty alan yrityksien odotuksia ja vaatimuksia kuljettajien osaamiselle ja koulutuksen tasolle sekä selvitetty millaisia koulutuksia alalla tarvitaan. Kartoituksia on tehty 20 yritykselle Kymenlaakson alueella. Kartoituksia on tehty laajasti myös muualla erilaisissa yritystapaamisissa.
 • Samaten toteutettiin kyselyt Jyväskylän kuljetusmessuilla ja Powertruck -tapahtumassa 60:lle vastaajalle jossa kartoitettiin osaamista ja -tarpeita ja odotuksia kuljettajantyöhön liittyen niin työnantajan ja työntekijän näkökulmasta.
 • Toimijat ovat kehittäneet omaa toimintaansa ja omia koulutuksiaan sekä uusia koulutustuotteita pohjautuen kyselyissä esille tulleisiin tarpeisiin
 •  Koulutusten sisällöissä on painotettu mm. kuljettajien asennoitumista työhön ja sen tekemiseen sekä sisäistä yrittäjyyttä.
 •  Kartoituksessa nousi esiin yrittäjien nykyaikainen kalusto ja se, että kaluston oikeaoppinen käyttäminen vaatii kokeneilta kuljettajilta uuden tekniikan osaamista, sen hyödyntämistä ja uudenlaisen asenteen omaksumista.
 • Puolustusvoimissa pidetty infotilaisuuksia (vapaamuotoisemmin messujen muodossa), joissa alan yritykset ja järjestöt sekä rahoittajat/koulutusten järjestäjät ja varusmieskuljettajat kohtaavat toisensa luontevasti ja keskustelevat siitä, mitä tehdä asepalveluksen jälkeen: lisäopiskelua vai suoraan töihin kuljetusalalle.
 • Tehty vuosikelloPVinfovuosikello.pdf infotilaisuuksien järjestämisestä, jotta vaikuttavuus olisi mahdollisimman hyvä
 • Hankkeessa on laadittu vuosikelloOPOinfovuosikello.pdf ja tiedotusmateriaalia kuljetusalasta ja sen koulutuksista esitettäväksi peruskoulun päättäville, pääosin 8- ja 9-luokkalaisille.
 • Toimijat ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia omilla alueillaan sekä osallistuneet messuille. Alasta ja sen koulutuksista on saatu jaettua tietoa kymmenille tuhansille kävijöille. Hanketoimijoiden omat toiminnat on kirjattu osatoimijoiden raportteihin.
 • Toimijat ovat keskityneet alan imagon ja kiinnostavuuden ja alalle tulohalukkuuden nostamiseen ja parantamiseen
 • Hankkeen puitteissa on edistetty oppisopimuksen mahdollisuutta kuljetusalan koulutuksissa.
 • Infotilaisuuksien yhteydessä on aktivoitu eri toimijoita.
 • Hankkeen puitteissa on pidetty erilaisia yhteisiä tilaisuuksia kuljetusalan yrittäjien ja eri kouluttajien edustajien kanssa.
 • Toimijat ovat pyrkineet toimimaan sillanrakentajana alan yritysten, rahoittajien ja opiskelijoiden välillä.
 • Suunniteltu erilaisia koulutustuotteita, joilla autetaan uusia kuljettajia olemaan valmiimpia siirtymään kuljettajan tehtäviin
 • Varusmiehiä käy tutustumassa yrityksissä ryhmittäin. Varusmiespalveluksen jälkeen esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella voidaan täydentää osaamista työelämän tarpeet huomioiden.
 • Valtakunnallisen toimintamallin, materiaalin ja vuosikellon avulla:
  jaetaan tietoa kuljetusalan työllistymismahdollisuuksista ja koulutusmahdollisuuksista samalla toimintamallilla eri puolilla valtakuntaa.
 • Toimintamallilla on tarkoitus edesauttaa yrityksien rekrytointimahdollisuuksia uusille kuljettajille esimerkiksi suoraan puolustusvoimista valmistuneista kuljettajista ja samalla edesauttaa nuorten työllistymistä ja jatkokoulutusmahdollisuuksia alalla.
 • Hankkeessa on jaettu tietoa alan koulutuksista messuilla, tapahtumissa, yrityskäynneillä, oppisopimustoimistoille ja mahdollisuudesta uusien kuljettajien rekrytointiin. Alan tiedottamista ja alan koulutusmahdollisuuksia on markkinoitu alan lehdissä ja www-sivuilla. On markkinoitu oppisopimuskoulutuksia kuljettajien kouluttamisessa ja rekrytoimisessa.
 • Tutustuttu Saksan kuljetusalan työvoimatarpeen ja koulutuksien tilanteeseen. Ja haettu ratkaisua miten vältetään samat ongelmat

 

Hanketoiminta

Hankkeen hankeryhmä on kokoontunut 7 kertaa ja hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 2 kertaa hankkeen aikana.

Toimijoiden omat hankeryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti

Hankkeen loppuseminaari pidetään Vantaalla 14.3.2014

Hankkeessa syntyneiden tuloksien hyödyntäminen

 • Koulutusten kehittämisessä ja suunnittelussa huomioidaan alan yritysten vaatimukset kuljettajien osaamiselle
 • Säännöllisen toimintamallin luomisessa ja koulutuksen markkinoinnin suuntaamisessa
 • Yritysyhteistyön ja toimintatapojen selkeä lisääminen ja kehittäminen
 • Alan haluttavuuden lisääminen ja imagon parantaminen nuorten opiskelijoiden keskuudessa
 • Hankkeessa on omalta osaltaan edistetty hakijoiden määrää mm. Puolustusvoimien kuljettajakoulutukseen ja sitä kautta alalle valmistuvien kuljettajien määrän lisääminen
 • Toiminta integraattorina yritysten ja valmistuneiden opiskelijoiden välillä.
 • Alueellisten sidosryhmien toimesta mm. oppisopimustoimistot
 • KV kuljetusalan kokemusten hyödyntäminen meidän koulutuksien suunnittelussa

Hankkeen koordinaattori Koulutuksen järjestäjä:

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola.

Liena Silen, liena.silen@kvlakk.fi / Mikko Räinä, mikko.raina@kvlakk.fi 0207879200

Hankkeen toimintaverkosto (muut koulutuksen järjestäjät, yhteystiedot ja yhteyshenkilöt)