Päättyneet projektit

KYMPIT, Kymenlaakson maahanmuuttajien paremman integraation tueksi -hankkeessa määriteltiin ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa, kehitettiin malli tarvittavan kielitaidon hankkimiseksi sekä mallinnetaan osaamiskartoitusta maahanmuuttajan ammatti- ja kielitaidon selvittämiseksi. Lisäksi tuotettiin "työkalupakki" ammatillisille kouluttajille. Hankkeen kohdealat ovat kuljetus- ja metallialat sekä terveydenhuoltoala. Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston osarahoituksella.

OPIN OVI Kymi - hankkeen tavoitteena oli aikuisille suunnatun koulutusneuvonnan ja ohjauksen alueellisen toimintamallin luominen sekä ammatillisten kouluttajien ja aikuisohjaajien ohjaustaitojen kehittäminen. Vuonna 2012 jatkettiin ja kehitettiin koulutusneuvonta Kymiedun palvelua. Hanketta hallinnoi Etelä-Kymenlaakson ammatti-opisto, ja osarahoittajana oli Euroopan sosiaalirahasto. Kymiedun toiminta ja palvelut jatkuvat verkoston voimalla vuonna 2013.

OOTA, Osaavalla ohjauksella tutkintoon ja ammattiin -hankkeen yleistavoitteena oli nopeuttaa maahanmuuttajien opiskelu- ja tutkinnon suorittamiseen kuluvaa kokonaisaikaa, vähentää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä ja edistää pysyvämpää työllistymistä. Kouvolan osahankkeen tuloksena kehitettiin kaupan alan koulutusten käytänteitä paremmin maahanmuuttajien oppimista ja tutkinnon suorittamista tukeviksi. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus toimi hankkeen koordinaattorina, hanke oli Opetushallituksen osarahoittama.

TUOMO, Tuottavuutta ja tulosta monimuotoisuudella. Tuloksena oli teknisten alojen koulutuksiin sisältyvän vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojen opetuksen kehittäminen yhdessä työelämän edustajien kanssa. Valtakunnallinen hanke oli Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osarahoittama.

KUFOR, Kaakkois-Suomen kuljetus- ja korjaamofoorumi. Tavoitteen mukaisesti luotiin kuljetus- ja autoalan yritysten ja koulutusorganisaation välille pysyvä kehittämisfoorumi, jolloin työelämän edustajien ja kouluttajien osaaminen ajankohtaisiin teemoihin lisääntyy. Kufor oli Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osarahoittama hanke.

OKSA II, Oppiva Kaakkois-Suomi verkosto. Tavoitteena oli koulutuksen kysyntälähtöisyyden lisääminen ja vastaaminen yritysten palvelutarpeisiin kartoittamalla alueen yritysten osaamistarpeet. Tulokseksi saatiin oppilaitoksen strategian mukainen CQ-osaamistarve-kartoitus – menettely. Hankkeen osarahoitti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten.

YRTTI, Tieto- ja viestintätekniikka pk-yrityksen liiketoiminnan tehostajana. Luotiin pk-yritysten tarpeita vastaavia tietoaikajärjestelmäratkaisuja ja henkilöstön tietoteknistä osaamista tukevia palvelukokonaisuuksia, joissa asiakasta palvellaan aiempaa yksilöllisemmin. Samalla etsittiin yhdessä käytännönläheisiä ratkaisuja kunkin yrityksen tieto- ja viestintätekniikan hallinnan tehostamiseksi. Hankkeen osarahoitti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

ENO – Ennakoiva ohjaus työelämässä. Hankkeessa painotettiin työelämän ja koulutuksen saumatonta yhteistyötä ja sen edelleen kehittämistä. Kouvolan osahanke keskittyi erityisesti autoalan työssäoppimisen ja laadun kehittämiseen sekä työllisyyden edistämiseen.

ISKU - Isännöintialan koulutukseen liittyvän virtuaaliympäristön kehittäminen – hankekumppanina toimivan Jyväskylän aikuisopiston kanssa kehitettiin isännöintialan koulutukseen liittyvää virtuaaliympäristö yhdessä työelämän ammatti-isännöitsijöiden kanssa.

KULTA - Kuljetus- ja logistiikka-alalle töihin ja ammattiin -hanke on jatkoa Työsokka-hankkeelle, joka päättyi kesäkussa 2010. KULTA – hankkeessa keskityttiin kuljettaja- ja logistiikka-alan koulutuksen ja ammattien arvostusta ja tunnettavuutta, jotta alan työvoiman saatavuus turvataan.

OKSA - Oppiva Kaakkois-Suomi – verkosto kehitti ja paransi työelämätuntemusta sekä hankkii ennakointietoa työelämän tarpeista. Lisäksi alakohtaisilla sekä poikkitieteellisillä workshopeilla kartoittettiin laajemmin tarvittavaa substanssiosaamista. Hankkeessa oli mukana kaikki Kaakkois-Suomen ammatillista aikuiskoulutsta antavat oppilaitokset.